Firemní astrologie

FIREMNÍ ASTROLOGIE – INFORMACE

Každá organizace prochází po dobu své činnosti určitými etapami vývoje, úspěšnými i méně úspěšnými obdobími. Každého manažera zajímá, jaké jsou pro něj samotného i pro jeho firmu případné tendence rozvoje, jak efektivněji využívat finančních i lidských zdrojů, nakolik úspěšná mohou být jednání, kdy a kde by se měla konat. Z praktického hlediska je zajímavá strukturální analýza firmy – pochopení jejího poslání, společenského zařazení, silných i slabých stránek produkce i různých jiných firemních aktivit…

Doba informačních technologií vyžaduje nový přístup k myšlení i organizaci podnikání. Důležitým pramenem informací, který je nutno mít pod kontrolou, je čas – a právě v tomto ohledu je astrologie velmi efektivním nástrojem. Hodně firem neuspělo z jediného prostého důvodu: chybělo jim promyšlené a dobře načasované plánování. Stejně jako každého jiného analytického nástroje je i astrologie možno využívat k analýze struktury a hledání skrytých zdrojů firmy. Hlavní předností astrologie je možnost přesného prognózování. Tradiční nástroje strategické analýzy jsou většinou statické, opírají se o empirickou zkušenost, případně o moderní výzkumy. Prognózy bývají založeny na očekávání – proto je věrohodnost většiny strategických rozhodování a jejich realizace v čase spojena s velkou neurčitostí. Naproti tomu astrologie může časově velmi přesně osadit budoucí potřeby firmy a – což je neméně důležité – také určit optimální rozvrh aktivit. Astrologická analýza v konečném důsledku ukáže, kdy nastane optimální doba pro ty či ony činnosti.

Základem firemní astrologické konzultace je horoskop vzniku firmy (doprovázený horoskopem jejího majitele, výkonného ředitele atd.). Struktura tohoto horoskopu v mnoha ohledech určuje současné i budoucí možnosti zkoumané firmy. Prognóza nemůže obsahovat informaci, která se nějak neodráží v horoskopu dané záležitosti. To by měli podnikatelé vědět – je velmi dobré zahajování nových aktivit konzultovat. Pečlivě zvolený termín založení firmy i jejích dalších aktivit zajišťuje optimální využití jejích možností. Stejně užitečný může být horoskop ve strategickém plánování, managementu, výběru personálu atd. Horoskop je totiž možno využít jak psychologicky, tedy pro témata jednotlivce, tak sociálně – to jest pro skupiny a organizace.

Firemní astrologie nabízí celou řadu možností využití, především v těchto pěti základních oblastech:

CO – poslání firmy, její strukturální analýza

JAK – strategické plánování

KDO – personální politika

KDY – správné načasování

KDE – správné místo

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA HOROSKOPU FIRMY: (CO: “Kdo a co jsme…“).

Strukturální analýza firmy se podobá astrologické analýze osobnosti – to znamená, že na základě horoskopu založení firmy je možno popsat základní charakteristiky všech důležitých témat života firmy ve shodě s jejím horoskopem, například:

• strategii řízení, nejvhodnější image, finanční strategii, marketing a tržní strategii, firemní kulturu, strategii rozvoje a tvůrčí potenciál firmy, strategii kontroly kvality a interní komunikaci, public relations, zákaznický servis, úvěrovou politiku a způsob adaptace na změny trhu, mezinárodní aktivity, export-import, strategii řízení, organizování sítí, využití nových informačních technologií, strategii konkurenčního boje atd. …

PERSONALISTIKA A KÁDROVÁ POLITIKA (KDO – „Jak a s kým do toho jít…“)

• posouzení profesní vhodnosti uchazečů na jednotlivá pracovní zařazení, jejich silné a slabé stránky

• kompatibilita kandidáta s firmou a hodnocení případné efektivity jeho práce;

• doporučení co do umístění pracovníků v jednotlivých odděleních.

• skladba týmů, vzájemná kompatibilita jednotlivých pracovníků i pracovníků+firmy

• rozvoj pracovníků managementu a jejich osobní rozvoj – tréninky

Určující faktory

Nástroje pro základní analýzu jsou podmíněny dostupností informací a pramenů o předešlých rozhodnutích, obecném stylu fungování firmy, obdobích její maximální a minimální úspěšnosti. Tak je možno určit okamžik „narození firmy“ (závisí na okamžiku úředního schválení či otisku razítka ve firemním rejstříku, což jsou okolnosti většinou předem nezjistitelné a jejich časové upřesnění na základě ekonomického vývoje firmy bývá velmi pracné a časově náročné…)

Obvyklým časovým horizontem ve strategickém plánování je v astrologii doba 2-3 let. Existuje ale samozřejmě možnost konzultací i jak na značně delší, tak na značně kratší období – 1-2 měsíce i méně.

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ: (JAK – „Nejlepším způsobem, jak předpovědět budoucnost, je vytvořit si ji…“

• Prognózy pro činnost firmy v oblasti dlouhodobých aktivit (na dva-tři roky dopředu)

• Prognóza uzavírání smluv a zakázek v horizontu jednoho měsíce

• Prognóza vhodné doby pro umisťování reklamy

• Prognóza vhodné doby pro přijímání pracovníků

• Prognóza ukončení smluv, uzavíraných v určitou dobu

• Prognóza realizace konkrétních opatření

• Sestavení měsíčních prognóz pro jednotlivé pracovníky s ohledem na specifičnost jejich činnosti (vhodné dny)

• Prognóza efektivity práce případných agentů za čtvrtletí

• Prognóza doporučených období pro uzavírání smluv

PROGNÓZY (KDY- KDE- JAK- CO – „Být ve správnou dobu na správném místě…“)

• konzultace v oblasti řízení firmy a řešení nestandardních situací

• astrologické hodnocení investičních projektů a jiných záměrů, jejich správné načasování, možná rizika

• využití tzv. „astrologie prostoru“ – lokační astrologie a astrokartografie k výběru příhodných míst v nejbližším okolí i na celé zeměkouli pro různé typy aktivit

• doporučení pro umisťování reklamy – určení příhodného času i prostoru;

• prognózování, kritéria a doporučení termínů pro uzavírání smluv; pro investice, projekty, jiná závažná rozhodnutí

• příprava na jednání s klienty firmy, způsob vedení jednání a argumentace